ENTREGA DE COMANDES:

Direcció del Enviament: La entrega de les comandes es realitzarà en el domicili de entrega designat lliurament per l’usuari o punts d’entrega. De tal forma, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan la entrega del producte no arribi a realitzar-se com conseqüència de que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com és l'absència del destinatari.

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

CODEX-U 2014, S.L. posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura a la nostra web a data d'emissió de la confirmació de comanda.

Terminis de lliurament: es corresponen als fixats en la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles al moment de la compra el nostre Servei d'Atenció al Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Tingui en compte que davant la falta de disponibilitat d'alguna de les referències al moment de l'enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda a qualsevol moment abans de l'enviament del  mateix contactant amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@codex-u.com indicant el nombre de comanda.

Confirmació de l’enviament: Al moment del lliurament de la comanda al nostre transportista t'enviarem confirmació de l'enviament a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. En la confirmació d'enviament t'indicarem el nombre de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment del mateix a través de la web del nostre transportista.

Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si al moment del lliurament s'apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa al transportista i contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció al Client 972209911 o a l'email info@codex-u.com dins de les 24h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a les seves substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l'embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l'embalum estant l'embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24h des de la seva recepció per contactar amb la nostra línia d'Atenció al Client 972209911 o a l'email info@codex-u.com. Transcorregudes 24h del lliurament no s'acceptaran reclamacions per danys en el producte.

 

DEVOLUCIONS:

Dret de desistiment: L'Usuari té 14 dies naturals, explicats a partir de la data del producte, per a la devolució del mateix (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, emplenant el formulari annex a aquestes condicions amb el seu nombre de comanda (per obtenir el reemborsament de l'import del/dels producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'Usuari. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Li proporcionarem un nº de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà de remetre'ns-ho a través del mail [RF_Email] o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d'aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia de dits productes.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del ben o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l'adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte sofrirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l'embalatge i protecció dels productes que envia així com de les despeses derivades de l'enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, amb el nombre de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l'import total de la compra.

Recordi que en qualsevol cas el producte haurà d'incloure:

- Nombre de devolució proporcionat

- Nombre de comanda

- Data de compra y d’exercici de desistiment

 

Informació d’interès (opcional):

- Motius de la devolució

- Informació que crea necessària o d’interès per tramitar la devolució

Devolució de producte defectuós: l'usuari haurà d'informar a CODEX-U 2014, S.L. de la falta de conformitat amb el producte en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d'origen, ha d'enviar un correu electrònic a info@codex-u.com amb el nombre de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d'Atenció al Client contactarà amb vostè a través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l'enviament del producte defectuós i proporcionant-te un nombre de devolució

S'haurà de retornar el/els producte/s de la comanda a l'adreça que li facilitarem amb tots els elements amb que va ser lliurat en perfectes condicions, sense danys ni marques que denotin un ús no adequat del ben o diferent a la naturalesa pròpia del mateix

Un cop el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/els producte/s compten amb algun defecte de fàbrica ens posarem en contacte amb vostè. per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de CODEX-U 2014, S.L..

Devolució de producte no defectuós: Quan el producte no té defecte algun i la seva devolució ha estat motivada per desconeixement o mal ús, CODEX-U 2014, S.L. es posarà en contacte amb vostè per indicar els passos a seguir per a la recuperació del producte.

Les despeses d'enviament derivats de la devolució d'un producte que no presenta desperfecte o defecte algun a l'usuari seran a càrrec del client i CODEX-U 2014, S.L. no procedirà a aquest enviament fins a haver rebut el pagament per endavant dels costos de transport.

La verificació per part de CODEX-U 2014, S.L. que el producte fruit de la devolució presenta desperfectes derivats d'un mal ús o protecció deficient durant l'enviament pot suposar l'anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

Devolució per error en la comanda per part de CODEX-U 2014, S.L.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; CODEX-U 2014, S.L. correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecto de devolució seran a càrrec de CODEX-U 2014, S.L. que, una vegada en les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l'apartat 9.1. El no compliment d'aquests requisits pot suposar l'anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

  1. Si el producte no es presenta en perfectes condiciones.
  2. Si los embalatges del producte no són els originals o aquests no se troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes y cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
  3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
  4. En les aplicacions de software que siguin directament descarregades a través del portal.
  5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.